Minder biodiversiteit in en rondom de boerensloot door vele regenwater

Het vele regenwater van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat er zich meer kroos heeft ontwikkeld, met als gevolg een lagere verscheidenheid aan slootleven.

Monitoring

Bij het monitoren van sloten, inclusief die onder ecologisch slootbeheer, valt dit jaar op dat veel sloten bedekt zijn met kroos of algen. Dit leidt tot een lager aandeel van andere drijf- en onderwaterplanten, die daarnaast vaak beperkt blijven tot soorten zoals waterpest. Dit hoge aandeel kroos duidt op een verrijkte sloot. De aanwezigheid van hoge aandelen liesgras, en lisdodde bevestigen deze voedselrijke omstandigheden. Vooral dit jaar is er een toename van kroos, vermoedelijk door de grote hoeveelheden regenwater gedurende de winter en recente periode. Bij veel regenval, inclusief piekbuien, is er een groter risico dat meststoffen af- en uitspoelen naar het oppervlaktewater. Ondanks deze uitdagingen blijft ecologisch slootbeheer essentieel om de balans in de sloot te herstellen.

Sloot met eendekroosProbleemanalyse

 1. Kroos en Algenbrij
  • De bedekking van sloten met kroos en algenbrij verhindert de groei van andere waterplanten en de ontwikkeling van een biodivers slootleven.
  • Voedingsstoffenrijk (eutroof) water bevordert de groei van kroos ten koste van andere planten.
 2. Oevervegetatie
  • De aanwezigheid van pitrus wijst op fosfaatverrijking en bodemverdichting.
  • Riet, liesgras, en lisdodde duiden op algemene verrijking van de sloten.
 3. Impact van Regenwater
  • Door de vele regenval is er verstoring van de waterkolom en is de kans dat meststoffen af- of uitspoelen naar de sloot groter waardoor er zich meer nutriënten in het slootwater bevinden.
  • Dit jaar zijn er hierdoor meer sloten bedekt met kroos, ondanks een aantal jaren ecologisch beheer.

Oplossingen en Aanbevelingen

 1. Ecologisch Slootbeheer Intensiveren
  • Baggeren: Door het verwijderen van nutriënten uit de baggerlaag kan de balans in het water worden hersteld.
  • Hekkelen: Regelmatig verwijderen van overtollige planten zonder de wortels te beschadigen bevordert de groei van gewenste planten.
 2. Balans Herstellen
  • Beheer van Regenwater: Het bufferen van regenwater kan helpen om verrijking en verzuring te verminderen.
  • Stimuleren ontwikkeling van Oeverplanten: Het stimuleren van de groei van diverse oeverplanten kan helpen de voedingsstoffen uit het water te halen en zo kroosgroei te beperken.
 3. Langetermijnstrategie
  • Geduld en Volharding: Het herstel van sloten die eutroof zijn en zwaar bedekt zijn met kroos kan jaren duren. Consistent ecologisch beheer is noodzakelijk om blijvende verbetering te realiseren.

Conclusie

Hoewel de toename van kroos en de bijbehorende uitdagingen een tijdelijk obstakel vormen, benadrukt dit juist het belang van ecologisch slootbeheer. Door gerichte maatregelen zoals baggeren, hekkelen, en zorgvuldig beheer van regenwater, kan de ecologische kwaliteit van de sloot worden verbeterd. Het vergt tijd en volharding, maar het behoud van ecologische balans in sloten is essentieel voor een gezonde en duurzame wateromgeving.

 1. Balans Herstellen

  • Beheer van Regenwater: Het bufferen en gefaseerd lozen van regenwater kan helpen de verzuring en verrijking te verminderen.
  • Aanplanten van Oeverplanten: Het stimuleren van de groei van diverse oeverplanten kan helpen de voedingsstoffen uit het water te halen en zo kroosgroei te beperken.
 2. Langetermijnstrategie

  • Geduld en Volharding: Het herstel van sloten die zwaar bedekt zijn met kroos kan jaren duren. Consistent ecologisch beheer is noodzakelijk om blijvende verbetering te realiseren.

Conclusie

Hoewel de toename van kroos en de bijbehorende uitdagingen een tijdelijk obstakel vormen, benadrukt dit juist het belang van ecologisch slootbeheer. Door gerichte maatregelen zoals baggeren, hekkelen, en zorgvuldig beheer van regenwater, kunnen sloten op lange termijn worden hersteld en ecologisch gezond worden gehouden. Het vergt tijd en volharding, maar het behoud van ecologische balans in sloten is essentieel voor een gezonde en duurzame wateromgeving.