Contact leggen tussen boer en nazorger

Bericht 3 vanuit het Afsprakenkader akker- en weidevogels

april 2024

Om werkbare afspraken te maken tussen boer en nazorger is het goed om daar tijdig mee te beginnen. Wat wordt van elkaar verwacht en hoe gaan we in de praktijk één en ander aanpakken? Het begin van het weidevogelseizoen is het juiste moment.

In Fryslân zijn er meer dan honderd plaatselijke vogelwachten, verdeeld over de hele provincie. Het zwaartepunt van hun inzet ligt bij de weidevogels, maar ook voor andere vogelsoorten is in diverse commissies aandacht.

Deze wachten hebben nazorgers die gekoppeld worden aan één of meerdere boeren. Dit hangt af van de grootte van het gebied en de dichtheid van het aantal weidevogels. Onderling wordt gecommuniceerd wanneer hulp nodig is om nesten en/of kuikens op te sporen. Het is daarbij cruciaal dat u, de boer, uw planning tijdig afstemd, zodat de nazorger ook de tijd heeft om de situatie in kaart te brengen.

Rond deze tijd worden veelal de algemene ledenvergaderingen van deze verenigingen gehouden. Het is waardevol om deze eens te bezoeken, vooral ook om de gedrevenheid van deze vogelliefhebbers te proeven. Deze mensen steken jaarlijks vele uren in het beschermen van de weide- en akkervogels. Voorheen was dit onlosmakelijk verbonden aan het ‘aaisykjen’. Sinds een verbod op deze traditie is het puur de passie en liefde die de nazorgers drijft om nog het land in te gaan.

Op deze avond worden o.a. ook de broedresultaten van voorgaande jaren met elkaar besproken en vergeleken. Er worden stippenkaarten getoond, die aangeven waar de diverse vogels hebben gebroed, en met welk resultaat. Machtig interessant.

Kortom, laat uw gezicht eens zien op de algemene vergadering van de plaatselijke vogelwacht; dit wordt ontzettend gewaardeerd en belichaamt uw betrokkenheid!

Afsprakenkader akker- en weidevogels

In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' overeengekomen. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De organisaties geven hier gezamenlijk invulling aan door om de beurt een bericht op te stellen waarin alle aangesloten leden worden voorzien van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.